RESTAURANT DIRECTORY
Abu Dhabi: Korean

Arirang (Japanese and Korean cusine)
Khalidia Palace Hotel
12noon-3.30pm, 7pm-11.30pm
Tel: 02 6662470